Založnik, razvoj in realizacija spletne strani:

logo
Geološki zavod Slovenije
Dimičeva 14
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 2809 700
Tehnična podpora: vrtine@geo-zs.si

Pogoji uporabe:

Pravila uporabe:

Pregledovalnik vrtin je zbirka osnovnih podatkov o vrtinah, izvrtanih v Republiki Sloveniji, namenjen strokovni in splošni javnosti. Podatki, objavljeni v Javnem pregledovalniku vrtin, so prosto dostopni in na voljo za ponovno uporabo, prepovedano pa je na osnovi tega izdelava novega tržnega produkta. Kdor objavi ali povzame podatke iz pregledovalnika, mora objavo opremiti z navedbo vira (Vir: e-vrtina.si – Javni pregledovalnik vrtin v R Sloveniji, GeoZS). Enako velja, če informacije ponovno uporablja s pomočjo omrežnih storitev.

Omejitev odgovornosti:

Kljub temu, da so podatki, objavljeni na portalu e-vrtina.si Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) pripravljeni z največjo možno skrbnostjo, ni mogoče v celoti zagotoviti njihove točnosti, zanesljivosti, popolnosti in ažurnosti. Namen pregledovalnika je prikaz obstoječih izvirnih podatkov. Podatki so povzeti po izvirnih poročilih, ki jih GeoZS ni spreminjal, popravljal ali usklajeval, ter so podvrženi običajni negotovosti raziskav in odvisni od točnosti in zanesljivosti njihovih virov. Večina, predvsem starejših podatkov je bila pridobljena brez uporabe enotnih standardov za zagotavljanje kakovosti.

Zato GeoZS, niti kateri koli vir podatkov, ne prevzema odgovornosti za neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe, zlorabe povezave, napak ali odločitve, sprejete na podlagi podatkov, objavljenih na portalu e-vrtina.si.

O spletnem portalu:

Portal e-vrtina.si je last Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS). Je redno posodobljen in informativnega značaja. GeoZS si pridržuje pravico do spremembe prikaza vsebine brez predhodne najave.

Uporabniki uporabljajo podatke s portala e-vrtina.si na lastno odgovornost. Morebitne napake, na katere boste opozorili, bo GeoZS poskusil kar najhitreje odpraviti.

Navigacija na zemljevidu s pomočjo miške:

Tipke za navigacijo na zemljevidu:

 

Orodja:

xxxxx
  • Izbira filtrov za prikaz vrtin glede na njihov namen (hidrogeološke, geomehanske, raziskave mineralnih surovin) in status (vse, delujoče)
  • Izbira barve vrtin glede na njihov namen ali dolžino
xxxxx
  • Nastavitev filtra izbire vrtin po dolžini: z drsniki nastavite najmanjšo in največjo dolžino vrtine. S tem se spreminja tudi barvna lestvica vrtin. Srednji drsnik spreminja porazdelitev barvne lestvice

 

Poizvedovanje:

xxxxx
  • S klikom leve tipke miške) na vrtino dobite osnovne informacije o vrtini
  • Orodja za poizvedovanje o vrtinah:
xxxxx

Povečaj na izbrano vrtino

xxxxx

Menjavanje izbranih vrtin

xxxxx

Seznam izbranih vrtin

xxxxx

Prikaz profila vrtine

ZBIRKA PODATKOV O VRTINAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN NJIHOVA PRESTAVITEV V SPLETNEM PREGLEDOVALNIKU

Andrej Lapanje, Blaž Milanič, Klemen Teran, Matija Krivic

e-mail: vrtine@geo-zs.si

 

Geološka zgradba Slovenije je zapletena in litološka sestava tal se spreminja na kratkih razdaljah. Geološki podatki, pridobljeni z raziskovalnim vrtanjem in sondiranjem, so pri preučevanju geološke zgradbe ozemlja zelo dragoceni, vendar pogosto težko dostopni. Raziskovalno vrtanje se je izvajalo v okviru različnih projektov ter za različne naročnike, rezultati pa so razpršeni po različnih knjižnicah in arhivih. Zaradi nepoznavanja obstoječih geoloških podatkov se pogosto zgodi, da izvedba investicij na določenem območju ni optimalna in da se geološke raziskave ponekod po nepotrebnem podvajajo.

Z raziskovalnim vrtanjem pridobimo zelo veliko dragocenih podatkov o podpovršju. Podatke o raziskovalnih vrtinah je ne samo smiselno, pač pa nujno zbrati v enovito in celovito podatkovno bazo ter jih zabeležiti in urediti na način, ki omogoča njihovo dostopnost in uporabo vsem zainteresiranim v skupno korist.

Za predstavitev vizije nastanka zbirke podatkov o vrtinah na območju Republike Slovenije je Geološki zavod Slovenije pripravil pilotno podatkovno bazo vrtin, pridobljenih v okviru treh različnih projektov. V pilotni podatkovni bazi je obdelanih 109 vrtin iz projekta o hidrogeologiji pitne podtalnice v Pomurju 1978–1981, 96 vrtin iz projekta geoloških raziskav na območju rudišča svinca in cinka Puharje pri Šoštanju, izvedenih v obdobju 1962–1973 ter 258 vrtin, izvrtanih v fazi projektiranja odseka AC Ljubljana–Vrhnika v letih od 1968 do 1979. Zbrane informacije so prikazane v spletnem pregledovalniku vrtin, dostopnem na portalu e-vrtina.si.

V bazi zbiramo in prikazujemo osnovne podatke o vrtini: ime vrtine, njen trenutni status, lokacijo, koordinate z nadmorsko višino, globino, naklon in smer vrtine, datum izvedbe del, izvajalca raziskav in vrtanja, naročnika raziskav, investitorja raziskav, namen raziskovalne vrtine, način vrtanja, referenco poročila, v katerem se popis nahaja ter izvirni popis vrtine v obliki skenograma.

Zbirka omogoča dostop do osnovnih informacij o predhodno izvršenih raziskavah in usmerja uporabnike k lastniku podatkov, kjer bodo lahko dobili več informacij. Investitor, ki bo na nekem območju želel izvesti geološke ali geotehničine raziskave, bo na tak način optimiziral predvidena raziskovalna dela, saj bo imel dostop do že obstoječih podatkov. Tovrstna podatkovna zbirka lahko omogoči zmanjšanje stroškov raziskav in boljše poznavanje geoloških razmer.

Cilj Geološkega zavoda Slovenije je, da se v podatkovni zbirki zbere, uredi in prikaže informacije o vseh raziskovalnih vrtinah in sondažnih izkopih z območja Slovenije in da so podatki v največji mogoči meri in v najkrajšem možnem času javno dostopni. Pogovori, kako to sistemsko urediti na državni ravni, že potekajo. Odločilnega pomena za ureditev je uvid, da transparentnost podatkov raziskav vodi v hitrejši razvoj geološke stroke in pripomore tudi k družbenemu in ekonomskemu razvoju države.

Eden od pričakovanih učinkov je tudi dvig kakovosti geoloških in geotehničnih popisov raziskovalnih vrtin; ne nazadnje tudi zato, ker bodo izdelki javno izpostavljeni. Morda bo pa pomagalo.  

Pregledovalnik vrtin
Preizkusna različica
Filter po namenu:

Prikaži barve po :

Filter po statusu:

 
Dolžina vrtine